Međunarodno pregovaranje : Živorad Kovačević

Međunarodno pregovaranje : Živorad Kovačević

Živorad KovačevićZivorad-KovacevicRođen 1930.
Obrazovanje
Novinarska i diplomatska visoka škola, Univerzitet u Beogradu, 1952.
Magistratura, Političke nauke, Kalifornijski univerzitet, Berkli, SAD, 1960.
Specijalizacija, Međunarodni odnosi, Harvard, SAD, 1963.
Kretanje u službi
Glavni urednik časopisa "Komuna", 1953.-1959.
Direktor Republičkog zavoda za javnu upravu, 1960.-1963.
Podsekretar u Izvršnom veću Srbije, 1964.-1967.
Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Jugoslavije, 1967.-1973.
Potpredsednik Skupštine grada Beograda, 1973.-1974.
Predsednik Skupštine grada Beograda, 1974.-1982.
Član Saveznog izvršnog veća, predsednik Komisije za odnose sa inostranstvom, 1982.-1986.
Ambasador u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove, 1986.-1987.
Ambasador Jugoslavije u Sjedinjenim Američkim Državama, 1987-1989.
Predsednik konsultantske firme "Proman", 1989-1991.
Otišao u prevremenu penziju 1991.
Ostalo
Potpredsednik Međunarodnog saveza gradova i lokalnih vlasti, 1975.-1982.
Predsednik Ministarskog komiteta strana ugovornica Barselonske konvencije o zaštiti Mediterana, 1983-1985.
Član Uređivačkog kolegija časopisa za globalne probleme "Mediterranean Quarterly", Duke University Press, USA, 1990.-
Predsednik Društva za saradnju sa susednim narodima, 1993-1995.
Predsednik Foruma za međunarodne odnose, 1996-1999.
Predsednik Evropskog pokreta u Srbiji, 1999.-
Dobitnik "Haas International Award" za 2000 godinu.
Član Saveta Igmanske inicijative, 2000.-
Kopredsednik Civilnog (srpsko-albanskog) dijaloga, 2000.-
Predsednik Diplomatske akademije, Beograd, 2000.-
Autor
Lokalna samouprava u Jugoslaviji, Beograd, 1968.
Great Cities of the World, London, koautor
Urbanizacija u svetu i u Jugoslaviji, Beograd, 1980.
Jugoslovenski dug – lekcije i izgledi, Beograd, 1982.
Srpsko-engleski rečnik idioma, izraza i izreka, Beograd, 1991.
Englesko-srpski frazeološki rečnik, Beograd, 1997.
SAD i jugoslovenska kriza, Beograd, 2000.
Srpsko-engleski frazeološki rečnik, Beograd, 2002.